Kto sme

SAFTRA-BioMAI, s.r.o bola založená r. 2021 Miroslavou Rabajdovou a Marekom Kľocom ako start-up Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rozvoj a obchodné stratégie spoločnosti sú založené na výskumných aktivitách a produktoch personalizovanej diagnostiky, biotechnológií ako aj využitia umelej inteligencie v oblasti bioinformatickej analýzy biomedicínskych a telemetrických dát.

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Pôsobí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na funkčnom mieste docenta.

Titul PhD. jej bol udelený v študijnom programe klinická biochémia na UPJŠ LF v roku 2013. Absolvovala študijný pobyt
v Laboratóriu biológie nádorovej bunky, na Ústave biochémie a experimentálnej onkológie, na 1. Lekárskej fakulte UK v Prahe (2012) a v rokoch 2014-2015 post-doktorandský pobyt na Univerzite v Oxforde, kde sa zaoberala témou Gene silencingu a Analýzou transkripčnej aktivity chromatínu v Erbb2 amplikóne.

V roku 2016 získala v kategórií do 35. rokov titul mladý onkológ Slovenska. V roku 2018 habilitovala v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve s témou „Využitie molekulových metód v laboratórnej medicíne“. V roku 2021 získala cenu Inovácia Slovenska. Je autorkou, respektíve spoluautorkou viac ako 45 pôvodných vedeckých prác evidovaných v databázach CC, WoS alebo Scopus, učebníc, monografi. Jej práce boli citované viac ako 200 krát (WoS, Hi 8). Je spolupôvodkyňou medzinárodnej patentovej prihlášky PCT/SK2021/050004.:
“Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“.

Bc. Kľoc Marek

Vyštudoval projektovanie a prevádzku informačných systémov na Elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v roku 2003.

Absolvoval vzdelávanie inštitútom Tauber bioinformatics Research centre pre vykonávane: high-throughput biomedical data analysis, exploratory data analysis, data mining. Dlhodobo sa venuje použitiu umelej inteligencie v informatike. Získal certifikáciu pre administráciu a používanie big-data platformy Splunk. Absolvoval vzdelávací kurz pre použite ML/DL na platforme Spark.

https://www.linkedin.com/in/marek-kloc-314124b4/